.

01/09/2019

גרייטפול מיוזיק - תקנון עמותה.

חברות בעמותה:

 • א. עמותת "גרייטפול מיוזיק" הינה עמותה פתוחה, אליה כל אדם רשאי להצטרף כחבר עמותה בהתאם לכתוב בחוק רשם העמותות, ובהתאם לתקנון העמותה.
  במקרים חריגים תישקל מועמדתו של אדם או המשך חברותו , עלי ידי הועד ותוכרע אך ורק ברוב של 100% מבין חברי הועד.

 • ב. הצטרפות לעמותת "גרייטפול מיוזיק" מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים, כפי שייקבעו על ידי וועד העמותה.

 • ג. בסמכות הוועד למסד הנחות ופטור מדמי חבר למעוטי יכולת ובכפוף למסגרת התקציבית של העמותה.

 • ד. כינוסי העמותה יהיו כרוכים בתשלום נוסף עבור ההשתתפות.
  הועד מוסמך לקבוע את עלות ההשתתפות
  כאמור; וכן הנחות למעוטי יכולת בכפוף למסגרת התקציבית של העמותה.
  הוועד מוסמך לאפשר השתתפות בכינוסים עבור מי שאינם חברים בעמותה, ולקבוע את מחיר ההשתתפות.

 • ה. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד , בהתאם לתקנות בחירת הוועד של העמותה.

 • ו. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר,ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.


האסיפה הכללית:

 • יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד.
 • אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חברי העמותה לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

 • אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת,
  תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובוועדת הביקורת בתום תקופת כהונתם.

 • אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות עשרה אחוז ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, חברי הוועד יקבעו תאריך חדש במסגרת פרק זמן אשר לא יעלה על חודשיים , באסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

 • מנכ"ל העמותה ינהל את האסיפה הכללית, או חבר מטעמו, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי מנכ"ל העמותה להכריע.
  מנכ"ל העמותה ימנה מזכיר לאסיפה אשר יהיה ממונה על פרוטוקול האסיפה.

 

 

ועד:

 • א. מספר חברי הוועד יכלול במינימום שבעה חברים ובמקסימום תשעה חברים.

 • ב. הועד יכהן בתפקידו ארבע שנים ,בהתאם להגבלת משך הכהונה ,כפי שעולה מחוק רשם העמותות. בתום תקופה זו , תערוך האסיפה הכללית בחירות חדשות לוועד, אין מן הנמנע שחבר ועד ייבחר לכהונה נוספת. במידה וייווצר מצב בו בוועד יש פחות חברים מהמינימום ההכרחי, כתוצאה מפרישה , יושלם המניין בבחירות שתקיים האסיפה הכללית הקרובה.

 • ג. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד, חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.


 • ד. הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן. החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
  החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים, היו הקולות שקולים יערב הוועד את מנכ"ל העמותה כדי להגיע לכלל הכרעה.


 • ה. מורשה חתימה ימונה אך ורק אם הוא חבר ועד, הוועד יבחר מתוכו שני חברים אשר יהיו מורשי חתימה.
 • ו. הוועד ימנה מנכ"ל שלא מבין חברי הוועד ואשר באחריותו להכין בשיתוף פעולה ובהיוועצות עם חברי הוועד את התכנית הביצועית השנתית, התקציב השנתי, וחלוקתו לכינוסים לאישור וחתימת הוועד, וכמו כן לביצועה בפועל של התכנית ובכלל זה בחירת צוות מתוך חברי העמותה, ספקים חיצוניים ושאר נושאי ההפקה.
  אין מן הנמנע שמנכ"ל העמותה יישא בתפקיד ביצועי נוסף בתוך העמותה.
  שכרו של המנכ"ל , כמו גם של אנשי הצוות תחת ניהולו ואחריותו יקבע על ידי הוועד. 
  מינוי המנכ"ל הינו ללא הגבלת זמן והחלפתו אפשרית אך ורק ברוב של שני קולות מתוךכלל חברי הוועד ובנוסף להצבעה של מינימום 60% מכלל חברי העמותה בהצבעה באסיפה הכללית.


ועדת ביקורת:

 • א. ועדת הביקורת תיבחר ותתקיים בהתאם לחוק רשם העמותות.
  ועדת הביקורת תכלול שני חברים, בהתאם לחוק רשם העמותות.

 • ב. ועדת הביקורת תכהן בתפקידה ארבע שנים.
  אין מן הנמנע שחברי ועדת הביקורת ייבחרו לכהונה נוספת.

 • ג. במידה וייווצר מצב בו אחד או שניים מחברי ועדת הביקורת יפרשו, ימנה הוועד מחליפים זמניים בהתאמה, עד לאסיפה הכללית הקרובה, בה יבחרו חברי ועדת הביקורת על ידי המליאה של האסיפה הכללית.

 • ד. חברי ועדת הביקורת רשאים להסדיר בעצמם את מועד ישיבותיהם ואת דרך ניהולן הוועדה תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.

 

 

עמותה לזכרו של דוד רמלר

אחת ממטרותיה של העמותה היא לשמר את זיכרו של דוד רמלר.
היה ובני המשפחה מדרגה ראשונה , כלומר אלמנתו, של המנוח, חיה רמלר וילדיו, עדי רמלר וערן רמלר, יחליטו פה אחד כי התנהלות ואופי העמותה אינם מכבדים את זכרו של יקירם דוד רמלר ז"ל, יהיו רשאים להשבית את פעילות העמותה ולהביא בהקדם לפירוקה.

 

נכסים לאחר פרוק:

 • א. פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו אלא לידי מוסד ציבורי אחר, בעלי מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריה".
 • ב. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה".  

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.